Balanced ScoreCard – in 3 minuten

398Views
0 Shares

De kern
De Balanced ScoreCard (BSC) is een managementsysteem dat de organisatie ondersteunt bij het vertalen van de strategische doelstellingen naar alle lagen in de organisatie. De Balanced Score Card helpt bij het vertalen van strategische doelen naar concrete doelstellingen en meetpunten.

Doelgroep
Managers die zicht willen hebben op het al of niet bereiken van hun strategische doelstellingen.

Samenvatting
Onderzoek wijst uit de ondernemingen die hun doelstellingen evenwichtig verdelen over financiën, processen en personeel, klant en markt én innovatie over een lange periode excellent presteren. De doelstellingen zijn dan gericht op zowel de interne organisatie als op de externe wereld én de doelstellingen zijn gericht op de korte en de lange termijn. BSC - model

Als manager ben je (mede) verantwoordelijk voor het behalen van de overall doelstellingen van de organisatie, terwijl de medewerkers ieder aangestuurd worden op een daaraan bijdragend, maar toch inhoudelijk en commercieel ander subdoel. Dan is het soms moeilijk om het totale overzicht te behouden. Als je als manager alleen stuurt op financiële cijfers zoals omzet, kosten en marge, dan zie je maar een deel van het plaatje. Dat deel zie je ook alleen maar achteraf, als de cijfers er zijn. Dan is het meestal al te laat om er iets aan te veranderen.

Een oplossing kan zijn door – samen met de financiële doelstellingen – ook de andere doelstellingen duidelijk te benoemen, of via een standaard systematiek de doelstellingen naar de hele onderneming te vertalen, en bijvoorbeeld elke maand via een standaard format te laten rapporteren hoe de voortgang is. Op deze wijze kunnen uit de financiële administratie de omzet, kosten en marge gehaald worden, naast de andere stuurinformatie die uit andere bronnen dan uit de financiële administratie moet komen. Alle informatie vanuit de verschillende afdelingen in de organisatie kan vervolgens in één overzicht geplaatst worden; in de Balanced Score Card.

De eigenlijke kracht van de BSC blijkt pas als het meetsysteem ook werkelijk een managementsysteem
wordt. Het vertalen van een overallstrategie naar concrete invullingen is namelijk geen
automatisme bij de BSC. Het is wel een stap waartoe de BSC uitnodigt.

De BSC kan dan ook worden benut om:
• consensus over de strategie te creëren en de strategie toe te lichten;
• de strategie te vertalen naar deeldoelen (zowel in cijfers als in activiteiten);
• de strategie aan alle medewerkers bekend te maken (communicatiemiddel);
• strategische doelstellingen, streefcijfers voor de lange termijn en jaarbudgetten met elkaar te
verbinden;
• strategische initiatieven te formuleren en gelijk in te richten;
• zich periodiek systematisch te herbezinnen op de strategie;
• feedbackinformatie te verwerven om meer over de strategie te leren en deze te verbeteren.

Kracht model
De BSC is primair een rapportagesysteem dat helpt om de realisatie van de doelstellingen te monitoren. Het is een systeem om de gekozen strategische doelstellingen te volgen in de realisatie. Doordat naast de meting met financiële prestatie-indicatoren ook drie aanvullende perspectieven in een rapportagesysteem zijn opgenomen, wordt een breder, en niet louter financieel, beeld verkregen.

Mindere punten
Het model ontwerpt geen strategie en helpt ook niet om een koers te bepalen hoewel dat soms wel wordt gedacht. Maar als er een strategie is en er zijn doelstellingen benoemd, dan kan de BSC helpen die doelstellingen ook tijdig te behalen.

untitledTitel: Handboek managementmodellen
ISBN: 9789087537470
Auteurs: Tom Willem den Hoed
Prijs: € 49,95 (VAT excl.)  

Leave a Reply

Your email address will not be published.