BiSL 3, wat is het en waarom is het nodig?

448Views
0 Shares

De afgelopen dagen ben ik met diverse bedrijven in gesprek geweest over mogelijkheden om bezig te gaan met professionalisering van het business informatiemanagement. Daarbij hebben we natuurlijk ook gesproken over de nieuwe versie van het BiSL-model en hoe BiSL 3 kan helpen bij de professionaliseringsvraag van de betreffende organisatie.

De context waarin de verschillende bedrijven opereren loopt sterk uiteen. Het is interessant om te horen waar de problematiek van de verschillende organisaties ligt en hoe breed deze problematiek is.

Zo is het eerste bedrijf een semi-overheidsorganisatie. Men is daar bezig een slag te maken om meer regievorming over de informatievoorziening op centraal niveau te beleggen. Dat brengt automatisch ook een herbezinning op de wijze waarop men om wil gaan met leveranciers met zich mee. Hierdoor ontstaat een spanningsveld tussen de centrale en de decentrale belangen binnen de organisatie. Voor de mensen die een rol hebben op het gebied van business informatiemanagement betekent dit dat zij zich gemangeld voelen tussen de verschillende belangen. Ook vinden zij het lastig om hun rol te vinden naar de verschillende leveranciersconstellaties toe. Deze worden steeds complexer met meer partijen en deze partijen bieden ook steeds meer verschillende leveringsvormen aan, al dan niet gebaseerd op cloud-dienstverleningsmodellen. Daarnaast speelt in deze organisatie mee, dat men steeds meer doet aan gegevensuitwisseling met andere organisaties. Dit kunnen collega-overheidsorganisaties zijn, maar ook commerciële organisaties buiten de overheid of toezichthouders. De organisatie heeft op twee vlakken uitdagingen liggen. De eerste uitdaging betreft het regisseren en coördineren van alle afspraken met de IT-dienstverleners. Daarnaast ligt er een uitdaging op het terrein van het goed laten verlopen van de gegevensuitwisseling met andere organisaties, op operationeel niveau, op het aspect van de gegevenskwaliteit en op het niveau van de strategische doelstellingen en formele afspraken over de uitwisseling van gegevens. 

Het volgende bedrijf is een commerciële organisatie uit de technische maakindustrie. Van oudsher spelen in deze organisatie techniek en productielogistiek dominante rollen. Hierbij was aanvankelijk de toegevoegde waarde van informatievoorziening nog niet zo heel erg groot. Hierin is echter een kentering aan het komen. De organisatie krijgt in steeds sterkere mate te maken met verwachtingen vanuit de business over inzet en toegevoegde waarde van IT. Jonge, pas in dienst gekomen managers in de business, willen meer ondersteuning door informatievoorziening en verlangen informatiesystemen op maat. Voor de organisatie is dat wel een uitdaging. Binnen de organisatie wordt wel degelijk reeds invulling gegeven aan business informatiemanagement, maar dat is meer gericht op de informatiedomeinen HR en Financiën. Hierbij wordt met name gebruik wordt gemaakt van markt-leidende softwareproducten. Voor business informatiemanagement breekt nu een nieuwe fase aan om meer in gesprek te gaan met de business, de behoeften te analyseren en deze behoeften te vertalen in specificaties voor de informatievoorziening van de toekomst.

Het laatste bedrijf dat ik in deze blog wil bespreken is een overheidsorganisatie. Hier geeft men al geruime tijd invulling aan business informatiemanagement en hanteert men BiSL als standaard. Men heeft nog niet zo lang geleden een veranderslag doorgemaakt waarbij de invulling van business informatiemanagement meer decentraal binnen de organisatie is belegd. De afgelopen periode heeft deze organisatie een aantal issues gehad op het gebied van security en privacy. Business informatiemanagement lijkt te weinig de regierol naar zich toe te trekken in de discussies en bij het security bewust maken van de organisatie. Helaas heeft men een aantal maal een informatielek moeten melden bij de APG en dat vormt natuurlijk een enorm afbreukrisico. Op hetzelfde moment spelen krachten in  de organisatie om te komen tot valorisatie van de gegevens die de organisatie in het kader van de uitoefening van haar functie verzamelt. Dit ligt -gelet op het afbreukrisico op het gebied van security en privacy- uiterst gevoelig binnen de organisatie. Ook op dit gebied komt business informatiemanagement wat moeizaam in haar rol.

Ondanks de diversiteit in probleemstelling loopt bij de verschillende organisaties dezelfde rode draad door de vraagstelling: wat wordt verwacht van de rolinvulling van business informatiemanagement, wat betekent dat voor de kennis en vaardigheden van de medewerkers en wat zijn de gevolgen voor de interactie met de omgeving van business informatiemanagement?

Het BiSL-framework is met name gericht op het geven van ondersteuning bij het invullen van de rol van business informatiemanagement. In de eerdere versies van het model kwamen daarbij al onderwerpen als vraagarticulatie, opstellen specificaties en het managen van de leveranciers aan de orde. In BiSL 3 wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de samenwerking met andere organisaties om gegevens uit te (kunnen) wisselen, security en privacy (en dat ook gekoppeld aan bijvoorbeeld gegevensuitwisseling), het managen van meer moderne vormen van IT-services uit de cloud en de benodigde aansturing op gegevens, naast de zorg voor applicatiefunctionaliteiten.

Het nieuwe BiSL 3 maakt dat het model betere ondersteuning biedt en meer in kan spelen op de hedendaagse problematiek voor business informatiemanagement, zoals die bijvoorbeeld naar voren kwam bij mijn gesprekken.

Mijn gesprekspartners zijn in elk geval blij met de extra aspecten en onderwerpen waarop het BiSL-framework nu ook ondersteuning biedt!

Titel: BiSL – Een Framework voor business informatiemanagement – 3de editie
Auteur: R. Van der Pols, R. Donatz, F. Van Outvorst, R. Sieders
Prijs: €47,42
incl. btw

Leave a Reply

Your email address will not be published.