Boek blog: Handboek Managementmodellen

269Views
0 Shares

Boek blog: Handboek Managementmodellen

De Kern:

Het Handboek met meer dan 100 managementmodellen biedt (aankomende) managers en adviseurs een compleet naslagwerk voor een toepassing in de praktijk. Het biedt die informatie die nodig is om de bedrijfssituatie op een zinvolle en diepgaande wijze te onderzoeken en de juiste beslissingen te kunnen nemen. Het boek stimuleert ook om uw businessgevoel en intuïtie aan te spreken en niet te aarzelen om een meerzijdige diagnose te stellen.

Samenvatting

Het Handboek is geschreven vanuit het oogpunt en de denkwijze van de manager. Het boek bestaat uit twee delen.

In het eerste deel komen de verschillende aspecten van een bedrijfskundig onderzoek en analyse aan de orde, zoals een onderzoeksmethodologie, een praktisch onderzoeksmodel, randvoorwaarden voor onderzoek, het opstellen van de onderzoeksvraag en de analyse daarvan, het vormen van conclusies en de terugkoppeling / rapportage.

Er wordt ook kort ingegaan op wat een model is, wat bedrijfskundige modellen zijn en wat business modellen zijn.

In het tweede deel wordt een praktisch en voor iedereen begrijpelijk onderscheid gemaakt naar zes soorten managementmodellen. De meest bekende en gebruikte modellen worden binnen ieder van deze zes soorten uitgebreid toegelicht.

  1. Beschrijvende modellen (Morgan, Collins, Greiner, Handy, Ashridge, Mintzberg, Porter, De Caluwé, Pareto e.a.). Dit zijn modellen die een algehele, omschrijvende indruk en een beeld opleveren en zijn met name geschikt voor een eerste ‘quick scan’ van de organisatie.
  2. Analysemodellen (Ansoff, Andrews, Abell, Porter, Kotler, Ishikawa, Levitt, Hamel & Prahalad, Hofstede, Johnson & Scholes e.a.). Dit zijn modellen voor een nadere analyse van een organisatie / onderdeel. Denk hierbij aan ‘losse’ elementen zoals de strategie, het management, de cultuur, de innovatie, de markt, de productietechnologie, de IT/ICT of aan aspecten zoals informatie, kennis medewerkers, kerncompetenties of financiën.
  3. Procesmodellen (Goldratt, Porter, SqEME, Kraljic, Tuckman, Kotter & Cohen, Kaizen e.d.). Procesmodellen worden expliciet gebruikt om bedrijfsprocessen nader te analyseren. Denk aan flowschema’s van producten, het inkoopproces, het informatieproces, de bedrijfstak-keten, het (management) besluitvormingsproces, kwaliteitsprocessen, procesmanagement en procesrollen, krachtenveld modellen, et cetera.
  4. Businessmodellen (Kim & Mauborgne, Hammer & Champy, Slywotsky & Morrison, Rappa, Treacy & Wiersema, MVO / ISO 26000, out-/insourcing e.d.). Businessmodellen zijn bedoeld om na te gaan hoe en waar het geld nu feitelijk verdiend wordt, waar de toegevoegde waarde daadwerkelijk gerealiseerd wordt en waar kosten vandaan komen.
  5. Bedrijfsmodellen (EFQM / INK-model, het 7S-en model van McKinsey, het Business Model Canvas van Osterwalder, Growing Beyond model van E&Y, de Matrixmethode van Hornstein / Tichy, Diamenatmodel van Porter, e.d.). Bedrijfsmodellen hebben een meer ‘overall karakter’ zodat met een helikopterview naar de belangrijkste onderdelen van de organisatie gekeken kan worden.
  6. Prestatiemanagementmodellen. Op het gebied van prestatiemanagement is een aantal hulpmiddelen ontwikkeld, zoals de Balanced Scorecard, AIM, CoBIT®, BiSL®, ISO 21500 voor Projectmanagement, maar ook Good Governance, risicomanagement / COSO, KPI’s en KSF’en, Benchmarking, Storytelling en Mindfull Leadership.

Doelgroep:

(aankomende) managers en adviseurs

Toekomst beeld:

  1. Studies van de London Business School, McKinsey en Harvard laten zien dat een organisatie die een zinvol en praktisch gebruik maken van bedrijfskundige modellen het vaak substantieel beter doen – ook op de lange termijn – dan organisaties die deze niet gebruiken. Managers zullen steeds meer onderkennen dat de bedrijfskundige managementmodellen dienst kunnen doen als ‘brillen om naar de organisatie en haar werkelijkheid te kijken’ en als ‘een gemeenschappelijke taal waardoor we elkaar – horizontaal en verticaal in de organisatie – kunnen begrijpen’.
  2. In tegenstelling tot de gangbare opvatting moet er bij een grote uitdaging juist zuinig met de middelen en tijd omgesprongen worden. En dat is mogelijk als men zich richt op die factoren die een onevenredig grote invloed – een hefboomwerking – hebben op de organisatieverandering en die vervolgens ook daadwerkelijk inzet. Daartoe is vaak een gedegen – en door iedereen in de organisatie gedragen – analyse van het kernprobleem nodig.

Relevante literatuur:

untitledTitel: Handboek managementmodellen
ISBN: 9789087537470
Auteurs: Tom Willem den Hoed
Prijs: € 49,95 (VAT excl.)
Boek blog

Relevante blogs:

 

Strategie-implementatie – in 3 minuten
Benchmarking- in 3 minuten
Balanced ScoreCard – in 3 minuten
Krachtenveld Analyse – in 3 minuten
Appreciative Inquiry (AI) – in 3 minuten
De McKInsey MECE methode – in 3 minuten
Governance CoBIT- in 3 minuten
Business Model Canvas – in 3 minuten
Van good naar great in 3 minuten
De Theory of Constraints (ToC) – in 3 minuten

Halo-effect – in 3 minuten

Lean Manufacturing – in 3 minuten

Implementatie van een plan – in 3 minuten

SqEME procesrollen – in 3 minuten

SqEME procesmanagement – in 3 minuten

Strategische gevoeligheidsanalyse – in 3 minuten

De ongeschreven regels van het spel – in 3 minuten

Leave a Reply

Your email address will not be published.