Dragon1®

43Views
0 Shares

1                Introductie

Volgens Dragon1 slagen veel architectuurmethoden en architectuurraamwerken er onvoldoende in om de beleving van architectuur bij de beslissers en op de werkvloer op het gewenste niveau te brengen. Wat nog vaak wordt aangetroffen is de volgende situatie: de puristen onder de architecten beschikken over uitgebalanceerde modellen die zij zorgvuldig met toegesneden hulpmiddelen hebben opgesteld en die zij voortreffelijk aan hun vakbroeders kunnen uitleggen. De betrokken werknemers die in die modellen een rol (gaan) spelen, weten wel dat er zaken moeten veranderen maar zijn daar onvoldoende in gekend en kunnen de gevolgen niet overzien. Aan de andere kant weten de beslissers, vaak het managementteam, wel van de architectuurmodellen maar weten ze niet hoe de toepassing daarvan zal uitpakken. Bij gebrek aan inzicht in de architectuurmodellen moeten zij noodgedwongen volledig vertrouwen op de architect.

Het vertrekpunt van Dragon1 is dat de architect zich in de geschetste situatie afvraagt hoe hij de betrokkenen kan bereiken en van de juiste informatie kan voorzien. Om dit in een methode te vatten hebben de bedenkers van Dragon1 een parallel getrokken met de architect uit de bouwkundige architectuur, waar architecten hun idee en moeten presenteren aan mensen met verschillende achtergronden. Van oudsher gebeurt communicatie over architectuur in deze bedrijfstak met tastbare en visuele modellen, schetsen, tekeningen, diagrammen en fotografische beelden. En in deze praktijk werkt dat uitstekend. In Dragon1 zijn het gebruik van visuele modellen en een visuele benadering in de aanpak, kortom visualisaties, om deze reden tot uitgangspunt van de methode gekozen.

Visualisaties, zoals schetsen, tekeningen, foto’s en andere beelden, zijn het geëigende instrument voor een architect om inzicht en overzicht te creëren en om te communiceren met de opdrachtgever en de belanghebbenden over de samenhang, structuur en mogelijkheden van systemen en systeemonderdelen. De bedoelde systemen zijn niet beperkt tot IT-omgevingen maar kunnen ook aspecten of het totaal van de business of de organisatie bevatten.

Visualisaties zijn hier veel beter geschikt voor dan beschrijvingen in documenten of in het gesproken woord. Van elke mogelijke combinatie van modellen van een systeem, concept of domein kunnen visualisaties worden gemaakt die voor iedereen aansprekend zijn. Voor optimale acceptatie, herkenning en begrip door de doelgroep is het van groot belang om het juiste type visualisatie te gebruiken. Het type visualisatie wordt daarom met de doelgroep afgestemd. Omdat meestal de directie of het managementteam de opdracht geeft wordt de afstemming over de visualisatie met een van hen gedaan. De opdrachtgever kiest voor integrale oplossingen, daarom moet de visualisatie inspelen op integrale waarden zoals de essentiële werking, de toegevoegde waarde, de Return on Investment of de beleidskaders. Dat deze benadering in de praktijk werkt is te merken wanneer architect en opdrachtgever samenwerken en de opdrachtgever daar in zijn enthousiasme het voortouw in neemt.

Het onderwerp per visualisatie is heel divers. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld, de samenhang van bedrijfssystemen, de voor- en nadelen van verschillende alternatieven, of het effect van meerdere alternatieven om vraagstukken binnen de onderneming op te lossen. Met Dragon1 kan men bijvoorbeeld de impact van een mogelijke oplossing in het financiële domein visualiseren op grote A0-posters door de gewijzigde werkzaamheden van medewerkers uit te beelden.

In de aanpak van Dragon1 is alles, inclusief de beschrijving van de methode zelf, met behulp van visualisaties uitgewerkt. In Dragon1 is een aanpak beschreven die maximale toepassingsmogelijkheden biedt voor representaties. Visualisaties laten de vertaalslag zien vanaf het conceptuele niveau, via het logische niveau naar het fysieke niveau van een te ontwikkelen integrale oplossing voor een organisatie.

De methode is continu in doorontwikkeling. De start was in 2002 met de introductie van een aantal visuele technieken. Vanaf 2005 werd een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar visualisaties in enterprise-architectuur. In 2007 is de methode publiekelijk beschikbaar gekomen. De methode omvat alle belangrijke aspecten van enterprise-architectuur en het vak van de enterprise-architect en is daarmee   erg breed georiënteerd. Dragon1 heeft op het gebied van architectuurraamwerken, architectuurprincipes, requirementsmanagement en het visualiseren van architectuur de methode verder verdiept. Op een aantal deelterreinen gaat nog een verdiepingsslag plaatsvinden.

Definities

Als met Dragon1 in optima forma wordt gewerkt, maken architecten architectuurvisualisaties van architectuurontwerpen die door opdrachtgevers zoals directieleden worden gebruikt ter ondersteuning bij het nemen van strategische beslissingen. Hiervoor is er echter een goed begrip nodig van enkele basisdefinities van Dragon1. Hieronder staan tien kenmerkende Dragon1-definities die sterk verschillen van andere methoden maar de ‘concept design’-benadering van architectuur door Dragon1 benadrukken.

Een Architect is in Dragon1 een ervaren of getalenteerde creatieve ontwerper van totaalconcepten aangaande locaties, ruimten, plekken en hun infrastructurele voorzieningen.

Architectuur, in de betekenis van het vakgebied architectuur, is de kunst en kunde van het planmatig, functiegericht en integraal ontwerpen, realiseren, innoveren en transformeren van een bouwwerk.

Architectuur, in de betekenis van architectuur van een bouwwerk, is het totaalconcept of samenhangend geheel aan decoratieve, operatieve en constructieve concepten dat is of wordt toegepast op een bouwwerk.

Een bouwwerk is een systeem waarin een constructieve, operatieve en decoratieve dimensie in enige samenhang aanwezig zijn. Concepten en principes zorgen voor bepaalde prestaties en zekere kwaliteit van het bouwwerk.

Een concept is een ander woord voor abstractie van een implementatie, werkwijze, aanpak of idee. Een totaalconcept of architectuur bestaat uit een mix van constructieve, operatieve en decoratieve concepten.

Een principe is de gehandhaafde wijze waarop een entiteit, zoals een bouwwerk, systeem, concept of fenomeen in een gegeven context werkt, in elkaar steekt of plaatsvindt en met een beoogd effect of resultaat tot gevolg.

Enterprise-architectuur, in de betekenis van de architectuur van een ondernemingsbouwwerk, is het totaalconcept van de onderneming, het geheel aan bestuurskundige, bedrijfskundige, informatiekundige en technologische concepten van een onderneming die zorgdragen voor constructie, operatie en decoratie van en in de onderneming.

Een enterprise-architectuurprincipe is een universeel principe dat holistisch is toegepast in de onderneming en daarom integraal uitspraak doet over de bouwwijze van de onderneming. Het is een principe van een concept dat onderdeel is van de enterprise-architectuur (het ondernemingstotaalconcept).

Een architectuurontwerp is het ontwerp van een totaalconcept van een bouwwerk.

Deze definities vormen samen een consistent geheel dat een architect houvast geeft maar ook alle vrijheid om het unieke en optimale architectuurontwerp te maken van het totaalconcept dat de opdrachtgever nodig heeft om zijn ideale bouwwerk en daarmee zijn ambities en doelen te realiseren.

2                Beschrijving

De enterprise-architect heeft in zijn oplossingsgerichtheid een perceptie van zijn vakgebied, ofwel een denkwijze. Deze perceptie brengt hij in praktijk via een werkwijze. Vervolgens communiceert hij met de betrokkenen via een representatiewijze. Daarbij gebruikt hij de nodige hulpmiddelen. De hulpmiddelen samen vormen de ondersteuningswijze. Deze wijzen vullen de Dragon1-architectuurmethode. De wijzen zijn opgebouwd uit Dragon1-concepten en Dragon1-deelconcepten op het gebied van werken onder enterprise-architectuur.

Vanwege de nadruk die Dragon1 op visuele benaderingen legt, is de representatiewijze als eerste ontwikkeld waarbij uitgebreid gebruik werd gemaakt van hulpmiddelen in de ondersteuningswijze. De methode is mede onder invloed van de enthousiaste feedback van een toenemende groep gebruikers verder doorontwikkeld. Inmiddels zijn ook de denkwijze, de ondersteuningswijze en de werkwijze verder uitgewerkt.

De bedenkers van Dragon1 hebben op basis van jarenlang onderzoek en toetsing hiervan in de praktijk een raamwerk van diverse visualisaties vastgesteld (figuur 1). Deze visualisaties zijn door iedere architect te gebruiken als er inzicht en overzicht gecreëerd of gecommuniceerd dient te worden.

Interessant is te zien dat Dragon1 zich zeker niet alleen op visualisatie van systeem en structuur richt, maar juist op visualisatie van de werking van oplossingen en de dynamiek in situaties op locaties en werkplekken.

In Dragon1 is het de bedoeling dat bij het ontwerpen, realiseren en communiceren over architectuur hoofdzakelijk visualisaties worden gebruikt. Visualisaties van architectuurontwerpen worden gebruikt om belanghebbenden beter hun eisen te laten formuleren. Visualisaties worden ook aan de opdrachtgever voorgelegd ter ondersteuning van het nemen van ontwerpbeslissingen. Dragon1 kent daarbij voor verschillende doelgroepen een voortschrijdende volgorde in de visuele architectuurmodellen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in een informele benadering die vooral bedoeld is om doelgroepen in steeds meer detail te informeren en een formele benadering waarin wordt toegewerkt naar het toelichten en bekrachtigen van besluiten.

Over de verschillende architectuurmodellen moet om een tweetal redenen gecommuniceerd worden met directies, managers en werknemers. Enerzijds wordt exacte achtergrondinformatie verstrekt voor het verantwoord nemen van beslissingen. De

Figuur 1: Visualisatieschema met de visualisatietypes in Dragon1.

 

visuele modellen met een formeel karakter zijn bedoeld voor het nemen van beslissingen en moeten daarom voldoende geschikte informatie bevatten. Anderzijds worden de betrokkenen geïnformeerd. De modellen met een informeel karakter moeten draagvlak creëren voor de voortgang in het architectuurproces en de veranderingen die dit voor de betrokkenen teweegbrengt.

Het architectuurproces start bij Dragon1 normaliter na het verkrijgen van een architectuurontwerpopdracht van de directie als opdrachtgever. De architect maakt bij het verkrijgen van die opdracht al gebruik van zijn architectuurportfolio met voorbeelden van visuele producten. Een informele schets van de gewenste situatie (ontwerpschets) wordt besproken met het bestuur en de directie van de betrokken organisatie. Dit ter concretisering van hun visie. Daarna volgt onder andere het proces van verkrijging van eisen, waarbij de architect ook weer gebruikmaakt van visualisaties om belanghebbenden beter in staat te stellen de juiste eisen, waar ze zelf niet aan gedacht

hadden, te stellen. Vervolgens wordt het informele proces voortgezet met verdere detailleringen van de werken gebruiksituaties van mensen en van bedrijfsscenario’s die zich voor kunnen doen. Hierbij worden onder andere infographics en artist impressions ingezet om de beelden te communiceren. Het komt er altijd op neer dat de architect de juiste visualisaties van het architectuurontwerp gebruikt die op dat moment in het architectuurwerk of ontwerpproces nodig zijn.

In het formele deel wordt een structuurvisie opgesteld en gevisualiseerd en doorvertaald naar blauwdrukken en bestekken. De structuurvisie wordt door middel van aspectvisies verder gedetailleerd, uitmondend in een concrete blauwdruk van de gewenste situatie. In elke stap van het proces worden ontwerpboeken vervaardigd die het architectuurontwerp van een bouwwerk of integrale oplossing communiceerbaar maken. Gedurende het architectuurproces wordt ook de huidige situatie in beeld gebracht, soms alleen voor een GAP-analyse, soms als input voor de gewenste situatie.

Bij het maken van een voorlopig architectuurontwerp gebruikt de architect voornamelijk de ontwerpschets en de structuurvisie. Bij het maken van een definitief architectuurontwerp gebruikt de architect voornamelijk de artist impression en de blauwdruk.

De essentie is dat Dragon1 het de architect mogelijk maakt om met informele visualisaties visies te concretiseren en dynamiek in situaties te ontwerpen.

Dragon1 beschikt over hulpmiddelen, de Dragon1 EA Tools, die zijn afgestemd op de verschillende doelgroepen die met architectuur bezig zijn. Deze EA Tools werken alle met een centrale repository en stellen een architect in staat om op een interactieve manier om te gaan met architectuurmodellen, waarbij deze ter communicatie beschikbaar gesteld kunnen worden via internet of intranet. De Dragon1 EA Tools bevatten naast een enterprise-architectuuraanpak ook een ontwerpstrategie voor een aantal architectuurdoelen. De webapplicatie Models Atlas geeft de gebruiker een inkijk in de architectuurproducten die in de centrale repository zijn opgeslagen met de mogelijkheid er een opmerking bij achter te laten. Met name de webapplicatie Visual Designer is bedoeld voor het vervaardigen van architectuurmodellen en vervangt het gebruik van MS-PowerPoint of MS-Visio. Met de webapplicaties Application Manager en Architecture Repository importeert en bewerkt de architect ArchiMate, Open Infra Methode, BPMN en UML vormen en visualisaties en slaat deze centraal op in de database voor hergebruik.

De architectuurplaten, posters en ontwerpboeken, maar ook de bijhorende documenten zoals die met architectuurbeslissingen en begrippenlijsten, bevatten volgens Dragon1 de architectuur van een organisatie op een zeker tijdstip. Aangevuld met toekomstige architectuur- en diverse migratiebeschrijvingen vormt dit een aanzienlijke set aan documenten die in de tijd moet worden beheerd. Dragon1 heeft inmiddels de Dragon1 EA Tools uitgebreid voor onderhoud en beheer van de architectuur. In de methode is het beheerproces op het gebied van versiebeheer en wijzigingenbeheer verder uitontwikkeld. Voor alle producten die worden opgezet door architecten is ook

de Dragon1-versiebeheerprocedure voor architectuurproducten van toepassing. Ook staan alle onderdelen van de Dragon1-methode zelf onder strikt versiebeheer.

3                Positionering

Dragon1 is een allround architectuurmethode met een exclusieve focus op visualisering. De positionering op het vergelijkingenmodel laat zien dat de methode op representatie hoog scoort. De reden hiervoor is dat de visualisaties van de methode worden ingezet voor structureren, modelleren én voor communiceren. De methode bevat eigen visualisaties maar laat het vrij die te combineren met andere representaties. De ondersteuningswijze in de op een na hoogste score omdat de methode actief wordt doorontwikkeld en op alle gangbare manieren interactie wordt gezocht met de gebruikers. De methode is daarbij gebaseerd op een set met begripsdefinities, principes en richtlijnen en binnen de methode is ondersteunende tooling ontwikkeld. De score op de denkwijze geeft aan dat de allround intentie voor enterprise-architectuur duidelijk uitgesproken wordt. De werkwijze scoort met 3,99 op een totaal van 5 het een na laagste wat vooral komt omdat de beschreven werkwijze niet helemaal duidelijk wordt over de rolindeling. De bruikbaarheid scoort met 3,8 op een totaal van 5 het laagst. Dit komt deels omdat de methode betrekkelijk jong is en een kleinere gebruikersomvang heeft bereikt, maar een ander effect is dat de score vanwege onbekendheid met de methode lager is uitgevallen, een trend die terug is te vinden in de alle scores behalve die van de algemeen bekende TOGAF, ArchiMate en RUP.

Figuur 2: Dragon1 gepositioneerd op het vergelijkingsmodel.

Denkwijze

Doel van de methode is het uitoefenen van enterprise-architectuur op een gestructureerde en procesmatige wijze (werkprocessen). De nadruk ligt daarbij op het visueel communiceren met behulp van een vaste set architectuurproducten. Er worden producten gemaakt die het management en directie in staat stellen de architectuurfunctie te sturen. Ze krijgen de informatie op het niveau dat daarvoor nodig is. De methode is zowel bedoeld voor grote organisaties met complexe innovaties en transformaties als voor het MKB, om de kwaliteit van de organisatie en de IT te verhogen.

De methode besteedt aandacht aan de consistentie over een groot gebied. Dus bijvoorbeeld niet alleen IT-infrastructuren of bedrijfsprocessen, maar vrijwel alle gebieden.

Ten aanzien van veranderingen hanteert Dragon1 de ‘Unfreeze, Move, Freeze’-aanpak. Dragon1 stelt dat eerst de huidige situatie inzichtelijk en overzichtelijk moet zijn, voordat men kan beginnen met veranderen. Daarna moet er een ontwerp van de nabije en verre toekomst worden gemaakt en vervolgens moet het transformatieproces worden ontworpen. Pas dan kan er worden getransformeerd.

Beheer- en exploitatiewijze eigenaar

Dragon1 is als echte open methode beschikbaar gesteld. Dragon1 is door het Open Group Certified Architect-programma (Open  CA)  met de hoogste rating erkend  als een volwaardig open methode. Voor commercieel gebruik van de methode kunnen organisaties zich laten accrediteren als ‘Accredited Training Organization’ en ‘Accredited Consulting Organization’. De methode wordt door nieuwe inzichten van gebruikers regelmatig aangescherpt en uitgebreid met nieuwe ontwikkelingen. Er zijn ondersteunende hulpmiddelen beschikbaar, zoals de web-based Dragon1 EA Tools en de Dragon1 Wiki die naast theorie is voorzien van gebruikerservaringen en voorbeelden. Ook publiceren verschillende Dragon1-gebruikers hun architectuurportfolio via het open Dragon1 Architectuurplatform (e-portfolio op www.dragon1.com)

De methode wordt onderhouden door de Dragon1 Architecture Foundation. Zij beheert de body of knowledge aan de hand van een governancedocument. Eigenaar van de methode is de ‘The Dragon1 Company’ (www.dragon1.com).

In het governancedocument van de Dragon1 Architecture Foundation is beschreven hoe wijzigingsvoorstellen kunnen worden aangeboden en hoe die vervolgens worden afgehandeld.

De ontwikkelaars van de methode hebben de volgende plannen:

  • Het verder uitbrengen van Open Standaarden
  • Verdere internationale verspreiding van de
  • Dragon1 in het curriculum van hogescholen en
  • Organiseren van congressen om kennis over de methode te verspreiden en te
  • Openbaar maken van de Dragon1 Wiki in het Engels en andere talen op dragon1.org.
  • Regelmatig uitbreiden van het aantal ondersteunende
  • Jaarlijks uitbrengen van nieuwe releases van de

Er is een gebruikersvereniging opgericht die samenkomt op de Dragon1 Open Kennisavonden. De werkgroepen in de gebruikersvereniging kunnen wijzigingsvoorstellen indienen, op basis van de toets in de praktijk en zo meewerken aan de doorontwikkeling van de methode. Van architecten die de methode mee verder ontwikkelen wordt verwacht dat zij de methode zelf inzetten voor het oplossen van complexe problemen bij grote organisaties. De methodeontwikkelaars ondervinden zo zelf aan den lijve

waar de methode bijgewerkt moet worden. Bij de verdere uitwerking van deelonderwerpen van de methode wordt dankbaar gebruikgemaakt van hulp uit de academische wereld door de inzet van promovendi en afstudeerders.

Opleidingen worden gegeven door organisaties die als Accredited Training Organization zijn geaccrediteerd. Deze lijst wordt continu uitgebreid en is te vinden op www. dragon1.org.

Beheer- en exploitatiewijze gebruiker

Voor de implementatie van de methode is een implementatieproces onderkend. Dit proces omvat alle activiteiten die aan bod komen bij een implementatie. Daarnaast is er een checklist voor een implementatie die rekening houdt met de volwassenheidsniveaus (ervaringsniveaus) van de organisatie.

De methode kan worden afgestemd op en ingebed in de eigen werkwijze van een organisatie. Inhoudelijk beschikt Dragon1 daartoe over een aantal ‘standaard’ deelarchitecturen dat de businessarchitectuur min of meer afdekt, te weten het processenmodel, dienstenmodel, productenmodel en organisatiemodel. Daarnaast beschikt Dragon1 vanwege de belangrijke rol die programmamanagement speelt in organisatieveranderingen over een programmafaseringmodel.

Om de methode goed te kunnen gebruiken is enkele jaren werkervaring als enterprise-architect nuttig, naast uiteraard kennis van en inzicht in de toepassing van de methode. Verder is conceptueel denkvermogen op HBO+-niveau en enige kennis van bedrijfskunde, veranderkunde, informatiekunde, organisatiekunde en bestuurskunde noodzakelijk.

De methode besteedt aandacht aan het goed documenteren en onderhoudbaar zijn van producten die met behulp van de methode worden opgeleverd. Er zijn en worden tools ontwikkeld die het onderhoud van architectuurproducten sterk vereenvoudigen en minder tijd doen vergen. Bijvoorbeeld de web-based applicatie Dragon1 Architecture Repository die onderdeel is van Dragon1 EA Tools.

Werkwijze

Met behulp van een rollenspelmodel, productenmodel, processenmodel, dienstenmodel en programmafasering geeft de methode een gestructureerde werkwijze om te komen tot de op te leveren producten. Daarbij wordt aandacht besteed aan onder meer een architectuurboard, architectuurcomité, architectuurteam, opdrachtgever, belanghebbenden, architect, engineer, specialist, kwaliteitsbeoordelaar, ontwikkelaar, gebruiker, beheerder, constructeur en aannemer.

Representatie- en modelleerwijze

Er is een Dragon1-visualisatieschema waarin verschillende type visualisaties worden onderkend. De methode geeft voor bijvoorbeeld blauwdrukken en ontwerpschetsen strikte regels voor het visualiseren. Ook heeft de methode definities en regels voor kleurgebruik, typografie en lay-out van visualisaties. Naast modelleer- en visualisatietechnieken van de methode kan ook gebruikgemaakt worden van andere technieken, zoals BCNF, UML, BMPN, ORM en Mindmapping. Tot slot is er een stappenplan voor het formuleren van architectuurprincipes.

Ondersteuningswijze

De methode maakt gebruik van een veelheid aan technieken, zoals gangbare modelleer- en visualisatietechnieken, opdrachtverstrekkingstechnieken, communicatietechnieken, kwaliteitsbeheersingstechnieken, productbeheertechnieken, managementtechnieken en projectbeheersingtechnieken.

Veel producten van de methode zijn voorzien van checklisten, documentsjablonen, symbolen, referentiekaarten, referentiearchitecturen en voorbeelden, zoals visuele voorbeeldplaten. Er zijn voor de methode web-based softwaretools beschikbaar, de zogenoemde Dragon1 EA Tools. Deze Dragon1 EA Tools omvatten webapplicaties als een Architecture Repository, een Models Atlas, een Visual Designer en een Resource Center. Daarnaast bevat de methode een begrippenkader van meer dan 500 begrippen, die alle voorzien zijn van een symbool. Ook is in de methode een aanpak opgenomen voor de architectuurreview, de Dragon1 Architecture Review Tool, om de effectiviteit van de opgeleverde producten te meten.

Bruikbaarheid

De methode richt zich op het werk van de enterprise-architect. Aandacht wordt besteed aan zaken als inspiratie, creatie, communicatie en beheersing van het ontwerpen en realiseren van duurzame integrale oplossingen onder architectuur. Buiten de scope valt het werk van de opdrachtgever en de aannemer, zoals projectmanagement, realisatie, implementatie en beheer van integrale oplossingen.

Organisaties hebben de toegevoegde waarde van Dragon1 ontdekt. Er zijn een honderdtal organisaties dat delen van de methode gebruiken, waaronder de Belastingdienst, UWV en Holland Casino. Bijvoorbeeld een model uit de denkwijze, werkwijze of representatiewijze of één van de ondersteunende middelen uit de ondersteuningswijze.

De modellen in de methode zijn geschikt voor alle sectoren.

Momenteel is er een checklist en softwaretool beschikbaar voor het meten en verbeteren van de architectuurvolwassenheid van een organisatie, daarbij wordt het processen-, organisatie-, producten- en dienstenmodel van Dragon1 als normkader gebruikt om op te scoren. Een derde versie van een 500+ 2d/3d-symbolenset voor het maken van architectuurvisualisaties is beschikbaar. Ook zijn er instrumenten beschikbaar om de bruikbaarheid en effectiviteit van de producten te meten. Een van deze instrumenten, de Dragon1 Architecture Review Tool, is reeds beschikbaar.

De methode schrijft voor dat producten worden afgestemd op het begripsniveau van de gebruiker. Ook kan rekening gehouden worden met de architectuurvolwassenheid van de organisatie door te kiezen uit vier verschillende niveaus van producten. Op het laagste niveau zijn die niet te uitgebreid en gedetailleerd en op het hoogste volwassenheidsniveau is de omvangrijke set van producten juist zeer gedetailleerd.

4                Conclusies

Dragon1 is vooral geschikt voor het visualiseren van een architectuur. Belanghebbenden kunnen aan de hand van deze visualisatie beslissingen nemen. Gebruikmaken van visuele middelen als overzichtsplaten is communicatief sterk en is een goed uitgangspunt van deze methode. De andere onderdelen die deel uitmaken van de methode zijn daar later aan toegevoegd. Deze onderdelen komen ook in andere methoden tot hun recht. Dragon1 heeft met de web-based Dragon1 EA Tools hulpmiddelen die het opstellen van architectuurmodellen ondersteunen. Het is lastig om nieuwe en vernieuwende concepten uit te drukken zonder taal, zoals ArchiMate of UML, en zonder leidraad, zoals TOGAF of Zachman. In de praktijk ligt het combineren van Dragon1-architectuurvisualisaties met onderdelen van andere methoden dan ook voor de hand.

Wegwijzer voor methoden bij enterprise-architectuur – 2de herziene druk