Het requirementsproces in 3 minuten

2.7kViews
84 Shares

De basis:

Requirements zijn eisen die gesteld worden aan het gedrag of de kwaliteit van bedrijfsprocessen en systemen om te voorzien in behoeften van belanghebbenden uit de business. Het boek ‘Informatieanalyse voor Requirements Engineering en Management’ gaat over requirements: hoe ze aan het licht komen, geformuleerd en beheerd worden, hoe de weg naar oplossingen wordt gevonden en welke hulpmiddelen daarbij gebruikt worden.

Samenvatting:


In dit blog wordt het requirementsproces beschreven vanaf de formulering door stakeholders tot en met de implementatie van oplossingen, onder verwijzing naar het boek ‘Informatieanalyse voor Requirements Engineering en Management’.

Het requirementsproces:

Figuur 1: Requirementsproces

Bedrijven en organisaties zijn voortdurend in beweging om zich aan te passen aan een snel veranderende wereld. En dat is goed, want wie zich niet aanpast, of dat niet snel genoeg doet, krijgt vroeg of laat problemen: ‘survival of the fittest’. ‘Voortdurend’ slaat op een continu proces. In de praktijk worden veranderingen echter stapsgewijs en projectmatig doorgevoerd om ze beheersbaar te maken en het bedrijf of de organisatie de tijd te geven de veranderingen te borgen. Veranderingen die nodig zijn noemen we requirements. Ze komen van stakeholders zoals business managers, procesbeheerders, architecten en functioneel beheerders. We onderscheiden business requirements voor strategie, bedrijfsprocessen en informatievoorziening. Daarnaast zijn er system requirements voor geautomatiseerde systemen en applicaties. Belangrijk is dat al deze requirments helder geformuleerd zijn: eenduidig, verifieerbaar en voorzien van een prioriteitsaanduiding. Onder verantwoordelijkheid van de informatiemanager en businessprocesbeheerders worden projecten op de rit gezet, waarin met steun van business-  en informatieanalisten naar oplossingsrichtingen wordt gezocht. In een project worden in het algemeen twee tot drie alternatieven uitgewerkt, inclusief duidelijke business cases, en één ervan als proposal aangedragen. De stuurgroep kiest en neemt een beslissing: akkoord en verder uitwerken, werk (deels) overdoen of project beëindigen. Krijgt het project uiteindelijk ‘groen licht’, dan wordt alles tot in detail uitgewerkt en geïmplementeerd, met of zonder ICT, en onder toezicht van business- en informatieanalisten.

Figuur 1 geeft een overzicht van dit requirementsproces.

Hoewel requirements eenduidig en verifieerbaar moeten zijn, worden ze vaak beter begrepen als ze met modellen nader worden toegelicht. Met modellen kunnen analisten bepaalde aspecten visualiseren van de situatie van nu, van problemen die spelen, van veranderingen die nodig en mogelijk zijn en van de nieuwe situatie. Om enkele modellen te noemen: een procesmodel, een datamodel, een organisatiemodel, een model van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hoewel voor sommige modeltypen UML de-facto standaard is kunnen ook andere modeltypen worden toegepast. Het boek geeft duidelijke voorbeelden.   

Doelgroep:


De inhoud van dit blog is bestemd voor de business analist, de informatieanalist, de business process manager, de business consultant, de (business-) informatiemanager, de functioneel systeemontwerper, de ERP-consultant en de web-designer.

Scope:


Het hiervoor beschreven requirementsproces is toepasbaar in zowel agile als niet-agile omgevingen voor ontwikkelproces en projectmanagement.

Het boek:

Titel:                 Informatieanalyse voor Requirements Engineering en Management
Auteur:            Wiel Pollaert
ISBN:
Hard copy:      978 94 018 0029 7
eBook:             978 94 018 0586 5

Leave a Reply

Your email address will not be published.