Informatieanalyse voor Engineering en Management van Requirements

64Views
0 Shares

Engineering en Management van Requirements voor de business analist, de informatieanalist, de business process manager, de business consultant, de (business-) informatiemanager, de functioneel systeemontwerper, de ERP-consultant en de web-designer.

Kern:

Elke organisatie moet voortdurend inspelen op een snel veranderende omgeving. Daarbij worden hoge eisen gesteld aan strategische doelen, bedrijfsprocessen, informatievoorziening, ICT-systemen en infrastructuren. Het is belangrijk dat de eisen en wensen voor de organisatie zorgvuldig worden beschreven, verzameld, geanalyseerd en gemanaged. Het is essentieel dat daarbij adequate modellen van bedrijfsprocessen en informatiestructuren worden gebruikt. Aan de hand van dit soort modellen kan men laten zien hoe een organisatie nu werkt, waar problemen liggen en hoe de organisatie in de toekomst anders moet werken op basis van de gestelde eisen en wensen, de business requirements. Een business analist analyseert de business requirements en zoekt er oplossingsrichtingen voor. Een informatieanalist adviseert over ICT-toepassing in bedrijfsprocessen. In grote organisaties zijn businessanalyse en informatieanalyse meestal gescheiden werkterreinen, maar de businessanalist en de informatieanalist werken wel nauw samen. In kleinere organisaties zoals in het MKB komen de aandachtsgebieden van businessanalyse en informatieanalyse vaak samen in één persoon, de businessinformatieanalist of kortweg Bia.

De business requirements komen voort uit strategische plannen voor de business en de informatievoorziening, het beheer van bedrijfsprocessen en het operationeel gebruik en beheer van informatiesystemen. Het requirementsproces ziet er als volgt uit.

Requirementsproces
Requirementsproces

In projecten worden doorgaans beperkte selecties van business requirements aangepakt. In zo’n project wordt geanalyseerd welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Daar worden dan weer alternatieven uit samengesteld en voorzien een plan van aanpak en een business case. Zo zijn ze onderling goed te vergelijken en wegen. Uit de aangeboden alternatieven maakt de stuurgroep een keuze. Daarna kan het project worden voortgezet met het doorvoeren van de veranderingen, met of zonder ICT.

Modelleren is een analyseactiviteit waarin de analist vorm geeft aan een bepaald aspect binnen een organisatie. Hij gebruikt daarbij overwegend grafische technieken en vult die aan met tekstuele specificaties. Modelleren  is een belangrijk hulpmiddel voor de Bia om requirements en oplossingsrichtingen in kaart te brengen. De belangrijkste modellen betreffen bedrijfsprocessen en informatiestructuren voor de huidige en toekomstige situatie. Modelleren zorgt voor duidelijkheid, maar ook voor documentatie. Documentatie is essentieel als na oplevering van een IT-service of -product onderhoud moet worden gepleegd, als het ontwerp en de bouw van de IT-service of het IT-product worden uitbesteed, als een kant-en-klaar softawarepakket wordt aangeschaft of als de organisatie moet bewijzen haar processen op orde te hebben voor het behalen van een certificaat, bijvoorbeeld AS9100, een norm die organisaties kwalificeert die willen toeleveren aan de luchtvaartindustrie.

Modelleertechnieken
Modelleertechnieken

Bij modelleren hoort een ‘taal’, een verzameling technieken om processen en informatie in kaart te brengen. Een veel gebruikte modelleertaal is UML, Unified Modeling Language. Het boek ‘Informatieanalyse voor Engineering en Management van Requirements’ past UML toe voor het opstellen van een event list, een use case diagram, een use case beschrijving met alle mogelijke werkstromen, een activity diagram en een class diagram. Alle diagrammen en beschrijvingen die samen een huidige of toekomstige situatie weergeven moeten correct en helder zijn en bovendien onderling consistent. Het boek besteedt daar veel aandacht aan, en brengt alle samenhangen duidelijk in beeld aan de hand van een eenvoudige casus in een supermarkt.  Voor de Bia die als consultant werkt en dus meerdere ‘talen’ moet spreken worden naast UML-technieken ook andere technieken behandeld zoals BPMN, IDEF0 en ER-diagrammen volgens de Martin-, de Chen- en de ISO-notatie.

Samenvatting:

In dit blog wordt het werkterrein van de businessinformatieanalist (of kortweg Bia) kort beschreven en inhoudelijk uitgelegd onder verwijzing naar het boek ‘Informatieanalyse voor Engineering en Management van Requirements’.

Doelgroep:

Het boek is niet alleen bedoeld voor de Bia. Ook de business process manager, de business consultant, de (business-) informatiemanager, de functioneel systeemontwerper, de ERP-consultant en de web designer kunnen de inhoud goed gebruiken om de producten die aan de voorkant van een project worden opgeleverd beter te begrijpen, en daarnaast te kunnen verifiëren en toetsen. Natuurlijk is het boek ook bedoeld voor studenten in het hoger beroepsonderwijs, met name in de studies Informatica, Informatiedienstverlening en -Management, Informatiekunde, Information Engineering en Bedrijfskundige Informatica.

Toekomstbeeld:

De twee hoofdthema’s in ‘Informatieanalyse voor Engineering en Management van Requirements’ zijn ‘requirements’ en ‘modelleren’. Beide thema’s worden steeds belangrijker bij het toepassen van organisatiebrede aanpakken voor procesverbetering zoals Lean Manufacturing, Six Sigma en Lean Six Sigma. Deze aanpakken zijn allang niet meer beperkt tot grote bedrijven alleen. Veel organisaties in het MKB zijn er intensief mee bezig om zo hun concurrentiepositie te verbeteren langs wegen van grotere klanttevredenheid, kostenreductie, kwaliteitsverbetering en betrokkenheid van medewerkers. En daar ligt het werkterrein van de Bia, de businessinformatieanalist.

OMS_Informatieanalyse_voor_Requirements_Engineering_en_Management_v3Titel: Informatieanalyse voor Engineering en Management van Requirements (dutch version)
ISBN: 978940180029711

Auteur: Wiel Pollaert
Prijs: € 25,00 (VAT
Publicatie datum: 1 december 2015

Gerelateerd

Ruigrok, K., Bosschers, E., 2014, De functioneel beheerder en BiSL, Van Haren Publishing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *