Nexus toegelicht vanuit het boek ‘Scaling agile in organisaties’

56Views
0 Shares

In het boek Scaling agile in organisaties worden verschillende veelgebruikte agile frameworks beschreven. Een van deze frameworks is Nexus.

Nexus, zoals beschreven in The Nexus Guide, is een framework om product- of softwareontwikkelingsinitiatieven mee te ontwikkelen met drie tot negen Scrum Teams, in Sprints van maximaal dertig dagen. Nexus is gebaseerd en bouwt verder op Scrum en de in The Scrum Guide geformuleerde regels en rollen.

Fig. 1 Procesmodel van het Nexus-framework (bron: Scrum.org)

Binnen Nexus vinden we enerzijds de bekende Scrum-rollen: Scrum Master, Product Owner en het Development Team en anderzijds de nieuwe rol het Nexus Integration Team (NIT).

Binnen Nexus zien we een Product Owner die de totale Product Backlog managet. De Product Owner is onderdeel van het Nexus Integration Team, samen met daarin één of meer Nexus Integration Team Members en een Scrum Master. De Scrum Master in het Nexus Integration Team kan ook in één of meer van de Scrum Teams de rol van Scrum Master vervullen.

Het Nexus Integration Team is er verantwoordelijk voor dat er iedere Sprint ten minste één geïntegreerd product wordt opgeleverd. Het Nexus Integration Team faciliteert de individuele Scrum Teams, zodat ze de juiste dingen en in de juiste volgorde doen. Ook de afhankelijkheden tussen de teams en de integratie van de verschillende onderdelen worden door het Nexus Integration Team aangestuurd.

Binnen Nexus zien we de bekende Scrum-events: Sprint Planning, Sprint, Daily Scrum en Sprint Retrospective. De Scrum Team Sprint Review is vervallen. Daarnaast zien we ter ondersteuning van het programmaniveau specifieke Nexus-events: Nexus Sprint Planning, Nexus Daily Scrum, Nexus Sprint Review en de Nexus Sprint Retrospective.

Binnen Nexus is de Product Backlog Refinement een formele gebeurtenis waarbij een verdere decompositie van de Product Backlog plaatsvindt op basis waarvan bepaald kan worden welk team wanneer, welke items op gaat pakken. Bovendien worden daarbij ook de afhankelijkheden geïdentificeerd, inzichtelijk gemaakt en waar mogelijk geminimaliseerd.

De eerste officiële gebeurtenis is de Nexus Sprint Planning. Het Nexus Integration Team zal samen met vertegenwoordigers van de verschillende Scrum Teams de Nexus Sprint Backlog samenstellen. Deze Nexus Sprint Backlog omvat alle Product Backlog-items voor de in de komende Sprint op te leveren (Product) Increment.

Vervolgens zal ieder Scrum Team een eigen Sprint Planning maken, behorend bij zijn toegewezen activiteiten. Als alle teams dit in de zelfde ruimte doen, is de kans groot dat er een nog beter inzicht in de afhankelijkheden tussen de teams gaat ontstaan.

Iedere dag houden het Nexus Integration Team en de vertegenwoordigers van de verschillende Scrum Teams de Nexus Daily Scrum. De individuele Scrum Teams hebben aansluitend hun eigen Daily Scrum.

Aan het einde van de Sprint vindt de Nexus Sprint Review plaats, waarin de ontwikkelde Integrated Increment wordt gepresenteerd.

Ten slotte vindt de Nexus Sprint Retrospective plaats, waarin gefocust wordt op inspectie en door te voeren aanpassingen.

Raadpleeg voor een uitgebreide Nederlandse beschrijving van Nexus het boek Scaling agile in organisaties.

Relevant Reading

SAFeTitel: Scaling agile in organisaties
Prijs: €34,95 excl. 
Autheur: Henny Portman