Spotify toegelicht vanuit het boek ‘Scaling agile in organisaties’

275Views
0 Shares

In het boek Scaling agile in organisaties worden verschillende veelgebruikte agile frameworks beschreven. Een van deze frameworks is Spotify.

In de vorige blog posts zijn voorbeelden gegeven van agile frameworks waarbinnen met verschillende teams aan één product gewerkt wordt. Er zijn ook agile frameworks ter ondersteuning van IT-afdelingen die tientallen of honderden applicaties moeten onderhouden (web scale-targeted frameworks). Het Spotify-model (‘ontwikkeld’ door Henrik Kniberg, Anders Ivarsson en Joakim Sundén) is in deze groep te plaatsen. In figuur 1 is het Spotify-model weergegeven waarin we de structuur met Tribes, Squads, Chapters en Guilds zien. Binnen Spotify zijn meer dan dertig Squads actief, die werken aan circa driehonderd verschillende, veelal onafhankelijke applicaties of applicatieonderdelen.

Spotify
Fig. 1 Spotify-organisatiestructuur (bron: artikel Henrik Kniberg: Scaling Agile @ Spotify)

In de volgende paragrafen gaan we in op de rol en verantwoordelijkheden van de verschillende onderdelen in deze structuur.

Squads

Als we kijken naar het organisatiemodel binnen Spotify dan zien we dat de basisbouwsteen van de structuur een Squad is. Een Squad komt overeen met een Scrum of Kanban Team. Een Squad is vergelijkbaar met een ministart-up. Dat betekent dat hij redelijk autonoom kan opereren. Als team heeft het alle kennis en hulpmiddelen in huis om een product te ontwerpen, bouwen, testen en in productie te geven. Het is zelforganiserend en bepaalt zelf zijn werkwijze.

Een Squad is zelforganiserend en heeft dus geen formeel aangestelde Squad Leader, maar om het uit te voeren werk te prioriteren heeft iedere Squad een Product Owner. In lijn met Scrum onderhoudt de Product Owner de Team Backlog.

Tribes

Tribes zijn een aantal met elkaar samenhangende Squads. Je zou een Tribe kunnen zien als een soort ‘broedmachine’ voor nieuwe Squads. Een Tribe heeft een grote mate van vrijheid en autonomie. Tribes worden aangestuurd door een Tribe Leader. De Tribe Leader zorgt voor een omgeving waarin de Squads kunnen excelleren. Alle Squads binnen een Tribe zitten in principe allemaal fysiek in dezelfde ruimte, zodat onderlinge communicatie optimaal mogelijk is.

Met meerdere Squads in een Tribe is het mogelijk dat er tussen de verschillende Squads afhankelijkheden ontstaan. Binnen Spotify wordt ernaar gestreefd om het aantal afhankelijkheden tot een minimum te beperken, zodat de verschillende Squads zo autonoom mogelijk op kunnen treden. Desondanks is het toch mogelijk dat er afhankelijkheden zijn met andere Squads binnen de Tribe, of zelfs met Squads van een andere Tribe.

Chapters

Hoewel het streven is om Squads binnen de Tribes zo veel mogelijk onafhankelijk en autonoom te houden, is binnen het Spotify-model ook voor een constructie met Chapters gekozen. Een Chapter bestaat uit verschillende Squad-leden die allemaal een vergelijkbare rol hebben.

De Chapter Leader is verantwoordelijk voor personele aspecten zoals loopbaanontwikkeling, salaris en begeleiding. Naast deze taken treedt de Chapter Leader ook als specialist op in een Squad.

Guilds

Naast de Chapters bestaan er ook Guilds in het Spotify-model. Een Guild is een meer organische groep medewerkers met een gezamenlijke interesse. Guilds zijn niet gebonden aan de grenzen van een Tribe, maar lopen dwars door de gehele organisatie heen.

Ieder Guild heeft zijn Guild Coordinator die Guild-bijeenkomsten faciliteert en de deelnemers enthousiasmeert en motiveert. De Guild Coordinator heeft verder, in tegenstelling tot de Chapter Leader, geen hiërarchische bevoegdheden.

Raadpleeg voor een uitgebreide Nederlandse beschrijving van Spotify het boek Scaling agile in organisaties.

Titel: Scaling Agile in organisaties
Prijs: € 37,05
Auteur: Henny Portman