Werken in een digitale wereld – de nieuwe standaard voor informaticafuncties – in 3 minuten

243Views
0 Shares

Introductie

Sinds 1982 geeft de (voorheen: Ngi) functierapporten uit met een standaard voor informaticafuncties. Het laatste rapport (Taken, Functies, Rollen en Competenties in de Informatica) dateert van 2001.
Sindsdien zijn er vele ontwikkelingen in het informaticavakgebied manifest geworden, hetgeen zijn weerslag heeft op de taken en de competenties van informatici.

Het nieuwste rapport ‘Werken in een digitale wereld’ biedt nu de geactualiseerde standaard.

De Titel: Werken in een digitale wereld – taken, functies, rollen en competenties in de informatica

De Basis:

Het rapport biedt inzicht in de belangrijkste informaticafuncties in Nederland. Aan die functies zijn gestandaardiseerde taken en normstellende competenties gekoppeld (om de taken op professioneel niveau uit te kunnen voeren).

Uitgaande van het rapport van 2001 en de ontwikkelingen in het informaticavakgebied zijn na ca. 5 jaar onderzoek en schrijven door een team van specialisten de functies geactualiseerd; er zijn functies vervallen en nieuwe functies bijgekomen. Vooral zijn er nieuwe functies bijgekomen in het kader van outsourcing. (zoals die welke zich richten op outsourcing).

Belangrijke ontwikkelingen die uitgebreid in het boek worden toegelicht, zijn onder andere:

 • de verwevenheid tussen bedrijfsprocessen en de ICT is sterk toegenomen. Dit vertaalt zich naar sterkere businesscompetenties van de informatici
 • neemt informaticataken van de ICT over. Dus ook businessprofessionals moeten over competenties beschikken om de aan hen toegewezen informaticataken op professioneel niveau uit te voeren
 • De invloed van technologische ontwikkelingen, zoals outsourcing en cloud. Door de structurele outsourcing en inzet van de cloud-technologie verschuift het werk van informatici naar ‘regie’ (aansturing van de outsourcing en beheer); bij de ICT-leveranciers worden hogere eisen aan de competenties van de informatici gesteld om het complex van de ICT van vele klanten te kunnen beheren.

Samenvatting:

Het KNVI-competentiemodel is een ontwikkeling sinds 1982 waarbij vooral de introductie van competenties in het model van 2001, en vanuit een 360-graden visie, een enorme stap vooruit was in het denken over functies.

Het gepresenteerde competentiemodel biedt een architectuur van gestandaardiseerde informaticafuncties, gestandaardiseerd daaraan verbonden taken en normstellend daarvoor benodigde competenties.

De taken en de competenties dekken de totale levenscyclus van de ICT af, te beginnen bij het beheer van de bedrijfsprocessen, de ontwikkeling en het beheer van applicaties en de technische infrastructuur, en aangevuld met managementfuncties.

De competenties zijn enerzijds ook op die levenscyclus van de ICT afgestemd en sluiten (qua persoonlijke c.q. beroep overstijgende) competenties aan op de modellen van de ‘big 5 ‘.

Bovendien is e-CF (het Europese competentie framework) in het competentiemodel geïntegreerd en biedt daarvoor een – meer geoperationaliseerde – invulling.

Het competentiemodel is zodanig opgebouwd dat weliswaar standaard functies worden gepresenteerd, maar dat iedere organisatie vervolgens – op basis van die standaard – eigen functies kan definiëren.

informaticafuncties

 

Doelgroep:

Het rapport is in eerste instantie geschreven voor informatici zelf; zij kunnen zichzelf ‘definiëren’ (welke taken en competenties beheers ik eigenlijk?) en vooruitkijken naar een volgende stap in hun carrière (welke competenties moet ik nog ontwikkelen?). Dit laatste is ook voor studenten

Een belangrijke tweede groep lezers is HR management. Op basis van de competenties kan HR management nieuwe medewerkers werven en selecteren (om de kwalitatieve en kwantitatieve invulling van informaticafuncties te realiseren), of aansturen op de verder ontwikkeling van de reeds werkzame informatici.

Ook opleiders zijn een doelgroep. Opleiders kunnen op basis van de taken en de competenties hun opleidingscurriculum vorm en inhoud geven.

Voor al deze lezers en doelgroepen worden uitgebreide toelichtingen gegeven hoe zij – op basis van het KNVI-competentiemodel – hun taken en verantwoordelijkheden kunnen invullen.

Aandachtsgebied:

Als inleiding wordt uitgebreid ingegaan op het informaticavakgebied en de ontwikkelingen die daarin plaatsvinden. Deze toelichtingen en de standaard functies, taken en competenties zijn daarom ook voor studenten (en opleiders) van belang.

Het functierapport biedt – in de basis – de invulling van:

 • standaard functies en functietitels
 • aan de functies verbonden standaard taken
 • voor de uitvoering van de taken benodigde competenties, verbijzonderd naar:
  • vaktechnische competenties
  • persoonlijke/beroep overstijgende competenties
  • business competenties

Bovendien worden in het boek vele voorbeelden gegeven hoe de functies, taken en competenties kunnen worden toegepast.

Relevante Links:

informaticafunctiesWerken in een digitale wereld
Auteur: Johan C. op de CoulCees van Oosterhout,

Read more here

Titel: e-CF voor de ICT-er De Kern: e-CF is zoals de afkorting al zegt, een competentie framework dat gaat over de e- kant van het leven; de digitale competenties die mensen …
Read More

e-CF in 3 minutes

Author: Lex Hendriks Title/definition The European e-Competence Framework. The Basics The European e-Competence Framework, e-CF, is a reference framework for competences applied within the ICT sector and a common language …
Read More